Túžbou každého rodiča je vychovať zo svojich detí úspešných dospelých, nech si už pod slovom úspešný predstavujeme čokoľvek. Vedci skúmali konanie rodičov určitej skupiny ľudí a dopad ich konania na úspešnosť potomkov v dospelom veku. Výsledky sa do istej miery líšili v závislosti od povahy jednotlivých detí, no týchto sedem faktorov mali spoločných:

 • Deti a domáce práce. Naučiť svoje dieťa zodpovednosti za bezprostredné prostredie, v ktorom žije, je veľmi dôležité. Okrem iného to vaše dieťa naučí, že veci okolo neho sa nedejú len tak samé od seba a podieľanie sa na domácich prácach deti tiež vedie k tomu, aby spoločne s rodičmi zveľaďovali domácnosť. V roku 2015 Julie Lythcott-Haims, prednášajúca na konferencii TED, prišla k záveru, že mnohí absolventi Harvardskej univerzity sa v detstve podieľali na domácich prácach.
 • Obmedzujte čas strávený na elektronike. Dlhodobé vystavovanie detí mobilu, tabletu, počítaču či televízií, má ďalekosiahle neblahé účinky na vývoj mozgu. Spôsobuje, že čas, počas ktorého sa dieťa dokáže sústrediť na bežné činnosti, sa výrazne skráti a rapídne sa u týchto detí znižuje slovná zásoba a spôsob vyjadrovania sa. Americká asociácia pediatrov odporúča čas detí strávených na elektronike limitovať nasledovne:
 • 18 mesiacov a menej – 0
 • 18-24 mesiacov – ak sa rodičia rozhodnú pustiť deťom TV či tablet v tak nízkom veku, mali by sa ubezpečiť, že im            púšťajú len krátke edukatívne spoty
 • 2-5 rokov: max. hodina denne, edukatívny program s tým, že rodič ho bude sledovať spolu s dieťaťom a dovysvetľuje
 • 6 rokov a viac – nastavenie presne vymedzeného času podľa vlastného uváženia s dôrazom na jeho dodržiavanie a ubezpečenie sa, že dieťa kvôli času online nezanedbáva školské povinnosti, či stravovacie a hygienické návyky.

 • Čítajte im. Ak svojím deťom budete čítať v útlom veku knihy, vypestujete v nich celoživotnú lásku k literatúre. Ak im navyše čítate tak, že vám sedia na kolenách, budú si užívať vašu bezprostrednú blízkosť a pozornosť.
 • Naučte ich odložiť odmenu. Neodmeňujte ich za každú vydarenú maličkosť, inak v nich vypestujete vlastnosť očakávať v dospelom veku pochvalu a odmenu za úplne všetko. Naučte ich technike “jeden keksík teraz, alebo radšej dva neskôr?” Takto v nich vypestujete tú správnu dávku trpezlivosti.
 • Nechajte ich poučiť sa z vlastných chýb. Nebazírujte príliš na ochrane svojich detí. Nie ste predsa ich ochranný štít na celý život. Nechajte ich pocítiť dôsledky svojho konania. Minie si váš syn celé vreckové hneď v prvý deň? Nechajte ho, nech po zvyšok týždňa, či mesiaca, trie biedu. Nedávajte mu ďalšie a ďalšie bonusové vreckové, inak v ňom vypestujete profil chronického márnotratníka. Ak deti necháte prežiť si vlastné pády, naučíte ich, že veci v živote neprichádzajú len tak, z ničoho nič a zadarmo. Pády ich v živote naučia aj tomu, že nie vždy budú len vyhrávať. Výsledkom takejto výchovy bude tá správna dávka pokory.

 • Motivujte ich cestovať. Cestovanie je úžasná transformačná forma spoznávania nových kultúr, mentalít a životných štýlov. Naučíte ich tak objaviť čaro iných miest či zákutí, lokálneho jedla a produktov a budú si tiež oveľa viac vážiť svoj domov. Na neposlednom mieste v nich vypestujete opäť správnu dávku pokory, najmä ak uvidia kultúry s nižším životným štandardom, ako mate doma.
 • Povzbudzujte ich v tom, čo radi robia.  Ak sa vaše dieťa zapáli pre nejakú činnosť, pomôžte mu rozdúchať ešte väčší plameň. Ubezpečte ho, že podporujete jeho talent, záujem o danú činnosť a motivujte ho v jej pravidelnom vykonávaní. Výber koníčka nechajte na dieťati, no nedovoľte mu po krátkom čase prestať ho navštevovať. Trvajte na ukončení vybratého cyklu. Napríklad, ak si vybralo návštevu ZUŠ, trvajte na tom, aby dokončilo aspoň základné, ak nie aj stredoškolské vzdelanie vrámci vybraného umeleckého odboru.

Obrázky zdroj: Pexels.com